Sony
 

DVB-C

Philips

LG

Samsung

Sony

 


1. "", "".

12. , " ".

33. " ".

4

4. " ".

5

5.   - "  ?" "".

6

6. "".

7

7. " ".

8

8. "".

9

9. 303250

10

10. "".   6.875. "".

11

.